[Linux-aus] ÏÚæÉ ÎÇÕÉ áß

linux-aus at lists.linux.org.au linux-aus at lists.linux.org.au
Sun Oct 13 17:51:01 UTC 2002


åÐí ÏÚæÉ ÎÇÕÉ áß áÊÑì ßá ãÇ åæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã 
ÇáÅäÊÑäÊ Ýí ãæÞÚäÇ ÇáãÊãíÒ  ÇáÓÇÍÉ ÇáÚãÇäíÉ
http://www.oman0.net

More information about the linux-aus mailing list